Angående stämning av Sundby Strands samfällighetsförening

Sundby Strands Samfällighet delgavs 2019-05-07 en stämningsansökan från Nacka Tingsrätt-Mark & Miljödomstolen.

Torsten Resar har till ovannämnda domstol stämt samfällighetsföreningen angående Klander av stämmobeslut. I stämningen yrkade käranden Torsten Resar att årsmötet skulle göras om. Även samfällighetens revision kritiserades.

Styrelsen anlitade advokat G. Mannerstedt i ärendet och lämnade över handlingar såsom skrivelser, årsmötesprotokoll, årsmöteshandlingar, styrelseprotokoll, stadgar mm. Med stöd av dessa dokument meddelade advokaten domstolen att samfälligheten bestred kärandes (Torsten Resar) yrkande om att årsmötet skulle göras om.

Nacka Tingsrätt gav käranden rätten att läsa de dokument som samfälligheten lämnat in med möjlighet att kommentera. Kommentarer inkom från Torsten Resar och Joakim Hagsten.

Styrelsen fick möjlighet att läsa dessa och lämna ytterligare kommentarer. Advokaten svarade domstolen att Sundby Strands samfällighet inte ändrar inställning, utan man bestrider kärandes yrkande.

Målet är nu avgjort i Nacka Tingsrätt och domstolen har avslagit Torsten Resars talan, och han döms att betala rättegångskostnaderna till Sundby Strands samfällighetsförening.

Styrelsen vill samtidigt delge medlemmarna i samfälligheten att ärendet tagit mycket tid och energi i form av extra möten och skrivelser. Tid som hade kunnat användas till förvaltning och planering av de gemensamhetsanläggningar vi värnar i vårt fina område.

Läs gärna domen från Nacka Tingsrätt som bifogas. Den är mycket välformulerad och detaljrik.

Styrelsen

DOM - mål nr F 2535-19 i Nacka TingsrättPDF


Hantera prenumeration