Kassörens hörna

Årets utdebitering/medlemsavigift:

Medlemsavgift för år 2020 är 2.000:- för fastighet med båtplats och 1.800:- för fastighet där båtplats saknas. Detta gäller såväl bebyggda som obebyggda fatigheter.
Förfallodatum: 2020-04-30.

Brytpunkten för debitering är den 1 januari. Den som enligt lantmäteriets fastighetsregister är registrerad ägare för fastigheten den 1/1 debiteras för fastighetsavgiften.

Kort om utdebitering vid ägarbyte: 
Debiteringen för driftskostnader till Samfälligheten följer alltid
fastigheten, ej personer.

Vid ägarbyte under året är det alltså köpare och säljare som gör upp om
vem som betalar vad, beroende på när under året ägarbytet sker.

Meddela kassören när ägarbyte sker under året!

Allmänt om motioner:
Motioner kan lämnas in under hela året, dock senast 31 januari. Styrelsen behandlar motionen och därefter tas den upp på årsstämman i mars för omröstning.

Motionen skall innehålla åtgärd, namn, skiss/ritning samt beräknad kostnad.

Kort om Samfälligheter:
En Samfällighet är inte bokföringsskyldig.

En Samfällighet är inte ett vinstdrivande företag.

I en Samfällighet upprättas en utgifts och inkomststat samt en debiteringslängd där det framgår hur mycket varje medlem skall betala till samfälligheten.

Uttaxeringen är samfällighetens intäkt.

Medel skall avsättas i en framtida Underhålls & Förnyelsefond, att användas för att ge styrelsen en beredskap och ett handlingsutrymme när större underhållsåtgärder krävs.

Samfälligheten gör heller inga avskrivningar.

En Samfällighets styrelseprotokoll är offentliga.