Parkering

För parkering i området finns parkeringsplats vid Hjerts torg. Parkeringsplatsen är avsedd för tillfällig parkering och inte för långtidsuppställning av fordon, släpkärror, eller annat.

Tillfällig parkering får ske utmed gata, om inte skyltning anger annat. Sedvanliga trafikregler gäller, d.v.s. fordon ska parkeras så långt ut åt kanten som möjligt, i rätt färdriktning och så att inte hinder föreligger för passerande trafik eller utfart från  tomt. Tänk på att även större fordon och transporter ska kunna passera på gatan och köra runt vid vändplaner. Parkering på  exempelvis gångvägar, grönytor, e.t.c. är inte tillåten.