Trädfällning och Röjning av sly på eget bevåg

Styrelsen har fått in ett antal frågor från medlemmar som gäller fälla träd eller ta ner buskage på allmänning eller annans tomt, samt byggnation av ej bygglovspliktiga byggnader som små förråd och så vidare. Då det verkar råda viss okunskap i ämnet, känner vi oss nu manade att gå ut med en skrivelse.

PRIVAT MARK

Det är ALDRIG tillåtet att på eget bevåg fälla träd eller ta ner buskage på någon annans egendom utan att ha hämtat in en uttalad tillåtelse från den som äger marken. Det är ett lagbrott som är förbundet med skadestånd. För er egen skull, se alltid till att ha ett godkännande från mark/tomtägaren.

SAMFÄLLIGHETENS MARK/ALLMÄNNINGAR

Samma lagar gäller för föreningens mark. Det betyder att en medlem som på eget bevåg tar ned träd, buskage eller likande kan denna komma att bli polisanmäld för skadegörelse, samt bli skadeståndsskyldig. Beloppet beror på hur stor skada som gjorts och eventuellt värde av träden.

Det är dock tillåtet att röja sly gränsande mot egen tomt på allmänningen utan att fråga styrelsen. Kom alltid överens med grannen om att ni kommer nära varandras tomtgränser.

Sly definieras som stammar vars diameter är mindre än 10 cm (kommunal praxis vid strandskyddat område) Större träd går oftast bra att ta ner om det finns rimliga skäl och grannarna är överens. Styrelsen skall alltid kontaktas i dessa fall. Vid oenighet avgör styrelsen.


STRANDSKYDDAT OMRÅDE

För strandskyddat område gäller andra bestämmelser där måste kommunen ge tillstånd för nertagning av träd. Kontakta alltid styrelsen vid dessa tillfällen. Sly med diameter mindre än 10 cm får dock röjas utan speciellt tillstånd även inom strandskyddsområdet.

BYGGNATION

För byggnation av ej bygglovspliktig byggnad som ex.friggebod gäller regeln minst 4,5 m från tomtgräns. Om detaljplanen medger att man kan bygga närmare så måste man alltid ha närmsta grannes skriftliga medgivande. För samfällighetens mark är det styrelsen som skall godkänna i detta fall.

Observera att detaljplanen aldrig tillåter att man bygger på tomtgräns även om man har medgivande från granne.

Om en byggnad uppförs utan ett godkännande av angränsande tomt/markägare kan denna byggnad i västra fall bli tvungen att rivas, vilket också känns otroligt trist och onödiga pengar, när det är så lätt att göra rätt och hämta in ett godkännande från alla berörda.

Gott folk! Tala med era grannar och om ni störs av något träd som skuggar eller annat på en av föreningens allmänningar- hör av er till styrelsen på info@sundbysamfallighet.se . Större träd går oftast bra att ta ner om det finns rimliga skäl och grannarna är överens. Styrelsen tar alla förfrågningar på stort allvar och försöker vara tillmötesgående där det går.

Föreningen planerar ett antal trädfällningar nu under vårvintern, den period då man gör minst skada då all växtlighet ligger i träda.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Sundby Strand Samfällighet

Hantera prenumeration